KROK 1.
1) Wybór rodzinnego ogrodu działkowego. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest znalezienie ogrodu znajdującego się w niedalekiej okolicy, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie
z działki. Istnieją dwa rodzaje ogrodów: miejskie znajdujące się w granicach administracyjnych miast i podmiejskie na terenach bardziej odległych, poza granicami miasta.
Przy wyborze konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych swoich i swojej rodziny, a także ilości wolnego czasu, jaki chce się poświęcić na użytkowanie działki w ROD.

2) Kontakt z zarządem ROD.
W ogrodzie, w którym dana osoba chce uzyskać możliwość użytkowania działki funkcjonuje zarząd ROD, informacje o godzinach urzędowania zarządu znaleźć można najczęściej na
tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do ogrodu, bądź też na domu działkowca. Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się
nieużytkowana działka, którą będzie można przydzielić tej osobie. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również w okręgowych zarządach PZD, których adresy i numery
telefonów znajdują się w na stronie www.pzd.pl. W ogrodach mogą być wolne działki w związku z faktem, iż zdarza się, że członkowie Związku zmuszeni są ze względów np. zdrowotnych z
rezygnować z użytkowania, bądź też działka z innych przyczyn pozostaje bez użytkownika.

3) Formalne wymagania uzyskania członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki.Po uzyskaniu w/w informacji, należy wyrazić wobec zarządu ROD chęć zostania członkiem PZD
poprzez złożenie podania i wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarząd ten ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez
Prezydium Krajowej Rady PZD.

4) Przydział działki.
Osoby ubiegające się o członkostwo w PZD kierowane są na szkolenie organizowane przez okręgowe zarządy PZD.
Zarząd ROD, jeżeli wszystkie wymagania są spełnione może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa w PZD i prawa użytkowania tej działki osobie, która złożyła deklarację.
Na podstawie uchwały przyznającej członkostwo i prawo użytkowania działki zarząd doręcza nowemu członkowi PZD Decyzję przydziału działki.
W sytuacji, gdy w ogrodzie nie ma obecnie działki nieużytkowanej, również można złożyć podanie i deklarację członkowską i poczekać do momentu zwolnienia się działki.

KROK 2.
1) Opłaty.
Kolejną czynnością, jaką należy wykonać, po podjęciu uchwały przez zarząd ROD o przyjęciu w poczet członków PZD i przydzieleniu działki, jest wpłacenie na rachunek bankowy,
bądź w kasie ogrodu wpisowego i opłaty inwestycyjnej. Natomiast w terminie do 31 maja każdego roku istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej, także opłaty na rzecz
ogrodu i innych opłat wynikających z regulaminu ROD, a uchwalonych przez walne zebranie, które jest najwyższym organem samorządu PZD w ROD, w terminach ustalonych przez
ten organ.

Charakterystyka poszczególnych opłat:
Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy
ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości od 120 do 300 złotych. Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się
wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek.Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską.
Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki,
uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych.
Ważną sprawą jest wdrażanie zasad współżycia społecznego, przecież na 1 ha ogrodu użytkuje działki 25 rodziny i każda z tych rodzin szuka na działce wypoczynku, spokoju i zdrowego
środowiska.)

Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika „Działkowiec”, który jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do
potrzeb działkowców, statut PZD i regulamin ROD. Obecnie jest to książeczka „Prawo w PZD”. Ma prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz
porad instruktora ogrodniczego.

Składka członkowska uiszczana jest przez każdego użytkownika corocznie, do 31 maja, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD. Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już
od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania, które w tej sprawie się nie wypowiada. Krajowa Rada PZD ustaliła na 2009 r. składkę członkowską w wysokości 15 gr.
od 1 m ² powierzchni działki. Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością
środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana
jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.
Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną
wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.

KROK 3.
Kolejną kwestią jest obowiązek rozliczenia nowego użytkownika działki z poprzednim jej użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. Jeżeli rozliczenie
to nastąpiło bezpośrednio pomiędzy nowym użytkownikiem działki, a ustępującym konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, iż rozliczenie miało miejsce.

Bywają jednak sytuacje, gdy rozliczenie bezpośrednie między nowym i uprzednim użytkownikiem jest niemożliwe z obiektywnych przyczyn lub, gdy uprzedni użytkownik ma zobowiązania
finansowe w stosunku do ogrodu. Nowy użytkownik ma wówczas obowiązek przekazania należności za naniesienia i nasadzenia zarządowi ROD. Istotną kwestią jest ustalenie z
poprzednim użytkownikiem wartości nasadzeń, naniesień i urządzeń, które znajdowały się na działce i stanowiły jego własność. Jeżeli jest to niemożliwe uprawniony rzeczoznawca może
dokonać wyceny, a nowy użytkownik ustaloną w ten sposób kwotę, powinien wpłacić do zarządu ROD.

KROK 4.
Ostatnim krokiem, który powinien być systematycznie przez działkowca podejmowany, jest stosowanie przepisów związkowych poznanych na szkoleniu i znajdujących się w książce.
Prawo w PZD, a także na stronie internetowej www.pzd.pl, czyli korzystanie z praw, jakie posiada, wykonywanie obowiązków i użytkowanie działki zgodnie z nimi.