KOMUNIKAT

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU ROD w M-CU GRUDNIU

05.12.2015 od godz. 10:30 do godz 13:30
12.12.2015 od godz. 10:30 do godz 13:30

Uwaga: dotyczy wymiany wodomierzy u tych działkowiczów, u których okres minął 5 lat od zainstalowania wodomierza, wymiany należy dokonać przed puszczeniem wody na działki w 2016 r. Wymiana wodomierza może się odbyć po zgłoszeniu do hydraulika ROD w celu spisania stanu starego wodomierza i jego rozplombowania oraz założenia nowego i zaplombowania i spisu stanu nowego wodomierza. O terminach w jakim czasie były instalowane wodomierze, można otrzymać informację w dniu dyżuru członków Zarządu.
Ponadto przypomina się o zgłaszaniu stanu zużycia wody za rok 2015 przez poszczególnych działkowców zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.


ZARZĄDU ROD „CHEMIK” w sprawie opłat na rok 2015.

1. Składka członkowska - 6 zł od działki (w przypadku małżonków
każdy opłaca po 3 zł)
2. Opłata na potrzeby ogrodu - 55gr od 1m2 działki
3. Opłata energetyczna – 25 zł od działki
4. Opłata za pracę głównej pompy wodnej – 16,77 zł
5. Wywóz nieczystości – 42 zł
6. Opłata konserwacji sieci wodociągowej 15zł +oplata wodna 1m3
do sieci =3,02 (łącznie 18,02 zł
7. Zaliczka na wodę – 10m3 -30,20zł
8. Zaliczka na energię – 35zł
ZARZĄD ROD
Wyciągi z uchwał podjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 15.04.2015 r.

Uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD "Chemik" za rok 2014, sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za kadencję – sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami Zarządu ROD "Chemik" za rok 2014 – sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD "Chemik" za rok 2014 – sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 4/2015 w sprawie planu pracy na 2015 r. i program działania na kadencję 2015-2019 stanowiący zał.nr 4 do uchwały ROD "Chemik" – plan pracy został zatwierdzony.

Uchwała nr 5/2015 w sprawie preliminarzy finansowych na 2015 rok wraz z załącznikiem do niniejszej uchwały ROD "Chemik" – uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 6/2015 w sprawie opłat na rzecz ogrodu – uchwała została zatwierdzona.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROD "Chemik" postanawia na podstawie statutu PZD uchwalić wysokość opłaty na rzecz ogrodu:
- w kwocie 0,55 groszy od m2 powierzchni użytkowej działki na działalność statutową nie pokrytą ze składki członkowskiej dotyczącą bieżących prac konserwacyjno – remontowych,
- opłata komunalna za wywóz odpadów – 42 zł od działki.

Uchwała nr 7/2015 w sprawie pokrycia strat za wywóz śmieci.
Ustala się opłatę na pokrycie strat wynikających z kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD w wysokości 10,45 zł jednorazowo – uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 8/2015 w sprawie pokrycia strat za wodę.
Ustala się opłatę na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań podliczników w kwocie 17,37 zł dla posiadających wodę na działce. Uchwała nie została zatwierdzona.

Uchwała nr 9/2015 w sprawie opłaty energetycznej i zaliczki na pobór energii elektrycznej – uchwała została zatwierdzona.
1/ Ustala się opłatę energetyczną w wysokości 25,00 zł od działki,
2/ Każdy użytkownik ponosi opłatę z tytułu korzystania z energii elektrycznej na podstawie wskazań indywidualnych podliczników wg. stawek brutto obowiązujących w Zakładzie Energetycznym . Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od przekazania przez Zarząd informacji o wysokości tej opłaty.
3/ Ustala się wnoszenie opłaty zaliczkowej za pobór energii elektrycznej w wysokości 35,00 zł.
4/ Ustala się opłatę na pokrycie kosztów w wysokości 20,00 zł za przywrócenie zasilania w przypadku nadmiernego poboru energii oraz spowodowania zwarcia na instalacji u działkowca.
5/ Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią doprowadzającą energię elektryczną do ogrodu i poszczególnych działek oraz wykonywanie indywidualnych odczytów energii elektrycznej przez elektryków ogrodu.
6/ Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę energetyczną i jedną zaliczkę za pobór energii elektrycznej.

Uchwała nr 10/2015 w sprawie opłaty wodnej i zaliczki za pobór wody – uchwała została zatwierdzona.
1/ Do zaliczkowego rozliczenia dla posiadaczy wodomierzy ustala się opłatę za pobór wody w ilości 10 m3. Cena 1 m3 wody wynosi 3,02 zł.
2/ Dla osób nie posiadających wodomierzy opłata wynosi 50 groszy za m2 działki plus opłata stała 15 groszy za m2 działki na fundusz remontowy.
3/ W przypadku zamknięcia dopływu wody po terminie ,uruchomienie sieci wodnej – napełnienia na żądanie działkowca dla prowadzenia prac na sieci wodnej w Obrębie działki przyjmuje się opłatę stanowiącą koszt za spuszczenie wody z sieci w wysokości 100 zł plus 15 zł za wykonanie dodatkowej pracy. Środki zgromadzone z tego tytułu przeznaczone zostaną na pokrycie ubytków wody oraz potrzeby ogrodu.
4/ Działkowiec który nie przekaże odczytu poboru wody z wodomierza po zakończeniu sezonu 2015 zostanie rozliczony odpowiednio według ryczałtu i jest zobowiązany wnieść taką opłatę do dnia 31.12.2015 r. Korekta wskazań wodomierza nie będzie dokonana.

Uchwała nr 11/2015 w sprawie terminu i sposobu dokonywania opłat w sezonie 2015 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze uchwala, że wpłaty należności za użytkowanie działek w sezonie 2015 należy dokonywać po uzyskaniu wysokości wpłat od skarbnika bezpośrednio na konto bankowe ogrodu PZD ROD "CHEMIK" 87 9395 000 0000 0840 2000 0001
Wpłaty za pobór energii elektrycznej należy dokonywać w ciągu 7 dni po dokonanym odczycie liczników. Przyjmuje się termin 30.06.2015 r. jako ostateczny wnoszenia należnych opłat za rok 2015. Po tym terminie zgodnie ze Statutem i Regulaminem ROD naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki. Małżonkowie będący członkami Związku opłacają opłatę jak dla jednej osoby.

Uchwała nr 12/2015 w sprawie opłaty za pompę wodną na 2015 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD "Chemik" postanawia przyjąć opłatę roczną 16,77 zł kosztów utrzymania pompy.

Uchwała nr 13/2015 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. "Wymiana kabla wysokiego napięcia".
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD "Chemik" przyjmuje do realizacji na rok 2015 zadanie remontowe pn. "Wymiana kabla wysokiego napięcia".

Uchwała nr 14/2015 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. "Wzmocnienie wału faszyną".
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD "Chemik" przyjmuje do realizacji na lata 2015-2017 zadanie remontowe pn. " Wzmocnienie wału faszyną".

Uchwała nr 15/2015 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. "Remont transformatora z wymianą tablicy rozdzielczej".
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przyjmuje do realizacji w 2015 r. zadania remontowego pn. "Remont transformatora z wymianą tablicy rozdzielczej".

Uchwała nr 16/2015 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. "Wymiana głównej instalacji wodnej " na lata 2015-2019.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przyjmuje do realizacji
Zadanie remontowe pn. "Wymiana głównej instalacji wodnej."


ZARZĄD ROD "CHEMIK"

archiwalne 2015