KOMUNIKAT Nr 1

ZARZĄD ROD
Wyciągi z uchwał podjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 16.04.2016 r.

Uchwała nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD "Chemik" za rok 2015, sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za kadencję – sprawozdanie zostało zatwierdzone.
Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami Zarządu ROD "Chemik" za rok 2015 – sprawozdanie zostało zatwierdzone.
Uchwała nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD "Chemik" za rok 2015 – sprawozdanie zostało zatwierdzone.
Uchwała nr 4/2016 w sprawie planu pracy na 2016 stanowiąca zał.nr 4 do uchwały ROD "Chemik" – plan pracy został zatwierdzony.
Uchwała nr 5/2016 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia – uchwała została zatwierdzona.
Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD "Chemik" postanawia na podstawie statutu ROD uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w kwocie
0,50 groszy od m2 powierzchni użytkowej działki na działalność statutową nie pokrytą ze składki członkowskiej, dotyczącą bieżących prac konserwacyjno-remontowych, koszty zarządzania ogrodem, koszty funkcjonowania ogrodu.
Uchwała nr 6/2016 w sprawie wysokości opłaty energetycznej oraz zaliczki za pobór energii elektrycznej i terminu ich wnoszenia - uchwała została zatwierdzona.


1) Ustala się opłatę energetyczną w wysokości 25,00 zł od działki,
2) Każdy użytkownik ponosi opłatę z tytułu korzystania z energii elektrycznej na podstawie wskazań indywidualnych podliczników wg. stawek brutto obowiązujących w Zakładzie Energetycznym. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od przekazania przez Zarząd informacji o wysokości tej opłaty.
3) Ustala się wnoszenie opłaty zaliczkowej za pobór energii elektrycznej w wysokości 35,00 zł. w terminie do 30 czerwca 2016 r.
4) Opłatę energetyczną opłacają działkowcy w ROD, których działki są podłączone do sieci energetycznej ogrodu. 
5) Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę energetyczną i jedną zaliczkę za pobór energii elektrycznej.

Uchwała nr 7/2016 – w sprawie wysokości opłaty wodnej oraz zaliczki za pobór wody i terminu jej wnoszenia – uchwała została zatwierdzona.

1) Opłatę wodną opłacają działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej wodnej.
2) Do zaliczkowego rozliczenia dla posiadaczy wodomierza ustala się opłatę za pobór wody w ilości 10 m3. Cena 1 m3 wody wynosi 3,02 zł
3) Dla osób nie posiadających wodomierzy opłata wynosi 50 groszy za m2 działki.
4) Działkowiec, który nie przekaże odczytu poboru wody z wodomierza po zakończeniu sezonu 2016 zostanie rozliczony odpowiednio według ryczałtu i jest zobowiązany wnieść taką opłatę do dnia 31.12.2016 r.
Uchwała nr 8/2016 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej za wywóż odpadów komunalnych – uchwała została zatwierdzona.
Ustala się opłatę ogrodową za wywóz odpadów komunalnych za 2016 r. w wysokości 42,00 zł od działki + 65,00 zł na rok od osób zamieszkujących na działkach.
Opłatę ogrodową za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 9/2016 w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok - Uchwała została zatwierdzona
Uchwała nr 10/2016 w sprawie niesienia opłaty za pompę wodną na 2016 r. a wliczenie jej w koszty na potrzeby ogrodu - Uchwała została odrzucona.
Uchwała nr 11/2016 w sprawie terminu i sposobu dokonywania opłat w sezonie 2016 tylko przez konto bankowe ogrodu - Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 12/2016 – w sprawie przydzielenia kwoty miesięcznej na paliwo do dyspozycji Prezesa ROD "Chemik" - Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 13/2016 – w sprawie zwolnienia z części opłat w pozycji na potrzeby ogrodu''.

Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Chemik" postanawia:
- działkowcy którzy ukończyli 80lat a mają działkę minimum 15 lat – zwolnić z opłat w pozycji "na potrzeby ogrodu'' w wysokości 80 %,
- działkowcy którzy kończyli 75 lat a mają działkę minimum 15 lat – zwolnić z opłat w pozycji "na potrzeby ogrodu'' w wysokości 50 %.
Zwolnienie z w/w opłat są bezterminowe.

 

KOMUNIKAT Nr 2 z dnia 24.03.2016 w sprawie dyżurów
na m-c kwiecień 2016

- kwietnia 2016 r od godz. 11:00 do godz. 14:00
- kwietnia 2016 r od godz. 15:00 do godz. 17:00 wyłożenie materiałów na zebranie dot: Walnego Zebrania na dzień 16.04.2016 r
- kwietnia 2016 r od godz. 15:00 do godz. 17:00
- 30 kwietnia 2016 r od godz. 10:30 do godz. 13:30

 

W dniu 02 kwietnia godz. 12:00 przewidywany termin puszczenia wody na działki

Po 20 lutym br. – zostanie na tablicach wywieszony wykaz działek, na których to 
działkowcy będą zobowiązani dokonać wymiany wodomierza w 2016 r. 
Przed wymianą należy zgłosić hydraulikowi rozplombowanie starego wodomierza i po wymianie 
zaplombowanie nowego wodomierza. 
Na stronie internetowej OZ PZD z dn. 21 stycznia 2016 r. ukazał się komunikat w sprawie: – zastosowany ryczałt za zużytą wodę, w/w komunikat zostanie wywieszony na tablicach ROD

Kto nie dokona wymiany wodomierza, będzie rozliczany wg ryczałtu.

ZARZĄD ROD


archiwalne 2016