KOMUNIKAT  nr 10 Zarzadu ROD "Chemik" z dnia 27.10.2018 r.

Dyżury członków Zarządu ROD w m-cach listopad i grudzień

a/ dyżur  10 listopad  2018 od godz. 10:00 do godz. 12:00
b/ dyżur  28 listopad 2018 od godz. 15:00 do godz. 17:00
c/ dyżur  8 grudzień  2018 od godz. 10:00 do godz. 12:00

d/ dyżur 19 grudzień 2018 od godz. 15:00 do godz. 17:00

 1. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbędzie  się po 15 grudnia  2018 r,  podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty),
 2. W  związku z dużą ilością zużycia wody wielu działkowców wykorzystało swój limit zaliczki tj. 10m3 proszę o uregulowanie należności na bieżąco (dotyczy zapominalskich),
 3. W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7).

 

 

KOMUNIKAT  nr 9 Zarzadu ROD "Chemik" z dnia 25.09.2018 r.

 1. Dyżury członków Zarządu ROD w m-cu Październik

a/ dyżur  06 październik  2018 od godz. 10:00 do godz. 13:00
b/ dyżur  17 październik  2018 od godz. 15:00 do godz. 17:00
c/ dyżur  27 październik  2018 od godz. 10:00 do godz. 14:00

  1. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbędzie  się po 15 października  2018 r,  podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty,
 1. W  związku z dużą ilością zużycia wody wielu działkowców wykorzystało swój limit zaliczki tj. 10m3 proszę o uregulowanie należności na bieżąco i podawanie stanu wody (dotyczy zapominalskich),
 2. W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7),
 3. Zamknięcie wody przewiduje się na dzień 31 październik – wcześniejsze zamknięcie może być spowodowane wcześniejszymi przymrozkami,
 4. Uwaga!!!  w dniach od 25-27 października będzie dokonywany odczyt wody proszę o obecność na swoich działkach.

ZARZĄD ROD

 

KOMUNIKAT  nr 8 Zarzadu ROD "Chemik" z dnia 20.08.2018 r.

1. Dyżury członków Zarządu ROD m-cuwrześnień
a/ dyżur 8 wrzesień 2018 od godz. 1000 do godz. 1230
b/ dyżur 12 wrzesień 2018 od godz. 1500 do godz. 1700
c/ dyżur 22 wrzesień 2018 od godz. 1000 do godz. 1230
2. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbył się 11 sierpnia 2018r, podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty
3. W związku z dużą ilością zużycia wody wielu działkowców wykorzystało swój limit zaliczki tj 10m3 proszę o uregulowanie należności na bieżąco i podawanie stanu wody (dotyczy zapominalskich)
4. W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7)

ZARZĄD ROD

 

KOMUNIKAT  nr 7 Zarzadu ROD "Chemik" z dnia 28.07.2018 r.

1. Dyżury członków Zarządu ROD m-cu sierpniu
a/ dyżur 8 sierpnia 2018 od godz. 1500 do godz. 1730
b/ dyżur 18 sierpnia 2018 od godz. 900 do godz. 1200
2. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbędzie się 14 i 15 sierpnia 2018r a 18 sierpnia podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty
3. W związku z dużą ilością zużycia wody wielu działkowców wykorzystało swój limit zaliczki tj 10m3 proszę o uregulowanie należności na bieżąco
4. Wolne działki do wykorzystania w ROD –stan na dzień ogłoszenia komunikatu

W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128
5. W dniu 30 sierpnia będą podstawione dwa kontenery (na odpady zielone o kubaturze 7m3 i papier)
a) Kontener kryty na odpady zielone zostanie postawiony na parkingu Nr 2 (do kontenera nie wrzucać gałęzi)
b) Kontener na papier przy ogrodzeniu budynku działkowca

ZARZĄD ROD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMUNIKAT  nr 6 z dnia 23 Czerwiec 2018 r.

 1. Pierwszy odczyt wody należy podać w terminie do 30 czerwca br. w czasie dyżurów Członków Zarządu,
 2. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, (ostatni odczyt energii odbył się 14 i 15 czerwiec 2018 r.),
 3. w celu podania odczytu stanu wody przez działkowców Zarząd ROD dodatkowo tworzy dzień dyżuru na  30 czerwca br.
 4. Dyżury członków Zarządu ROD m-c czerwiec i m-c lipiec

a/ dyżur  30 czerwca 2018 od godz. 9:30 do godz. 13:00
b/ dyżur  14 lipca 2018 od godz. 10:00 do godz. 13:00
c/ dyżur  28 lipca 2018 od godz. 10:00 do godz. 13:00

 

KOMUNIKAT  nr 5 z dnia 16 Maj 2018 r.

DYŻUR CZŁONKÓW ZARZĄDU W MIESIĄCU MAJ I CZERWIEC 2018

12.05.2018 r. Sobota od godz.09:00 do godz.11:00
16.05.2018 r. Środa od godz. 15:00 do godz.17:00
19.05.2018 r. Sobota od godz. 09:00 do godz.11:00
09.06.2018 r. Sobota od godz.11:00 do godz.13:00
20.06.2018 r. Środa od godz.15:00 do godz.17:00
23.06.2018 r. Sobota od godz.11:00 do godz.13:00

DRUKI OPŁAT ZA DZIAŁKĘ BĘDĄ WYDAWANE W KIOSKU PRZY BRANIE GŁÓWNEJ W DNIACH: 17,18,19, Maj od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz 17,18,19, Maj od godz. 18:00 do godz. 19:00.

Wszelki reklamacje będą przyjmowane w dni i godziny dyżuru Zarządu j/w.

 

KOMUNIKAT  nr 4 z dnia 15 Maj 2018 r.

 

Wyciągi z uchwał podjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawcze dnia 28.04.2018 rok.

Uchwała nr. 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD ,,Chemik” za 2017 rok- zatwierdzone.

Uchwała nr. 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami Zarządu ROD ,,Chemik” za 2017 rok-sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr. 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD ,,Chemik” za 2017 rok - sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr. 4/2018 w sprawie planu pracy na 2018 rok z załącznikami do uchwały ROD ,,Chemik” - plan pracy został zatwierdzony.

Uchwała nr. 5/2018 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia - uchwała została zatwierdzona.
Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD ,,Chemik” postanawia na podstawie statutu ROD uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w kwocie 0,55 groszy od m2 powierzchni działki na działalność statutową nie pokrytą ze składki członkowskiej, dotyczącą bieżących prac konserwacyjno - remontowych, koszty zarządzania ogrodem, koszty funkcjonowania ogrodu.

Uchwała nr. 6/2018 w sprawie wysokości opłaty energetycznej oraz zaliczki na pobór energii elektrycznej i terminu ich wnoszenia - uchwała została zatwierdzona.

 1. Ustala się opłatę energetyczną w wysokości 25,00 zł. od działki
 2. Każdy użytkownik ponosi opłatę z tytułu korzystania z energii elektrycznej na podstawie wskazań indywidualnych podliczników wg. stawek brutto obowiązujących w Zakładzie Energetycznym. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od przekazania przez Zarząd informacji o wysokości tej opłaty.
 3. Ustala się wnoszenie opłaty zaliczkowej za pobór energii elektrycznej w wysokości 35,00zł. w terminie do 30czerwca 2017
 4. Opłatę energetyczną opłacają działkowcy w ROD, których działki są podłączone do sieci energetycznej ogrodu.
 5. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę energetyczną i jedną zaliczkę za pobór energii elektrycznej.

 

Uchwała nr. 7/2018 w sprawie wysokości opłaty wodnej oraz zaliczek za pobór wody i terminu jej wnoszenia - uchwała została zatwierdzona.

 1. Opłatę wodną opłacają działkowcy , których działki są podłączone do sieci ogrodowej wodnej w kwocie 39,17 zł. od działki.
 2. Do zaliczkowego rozliczania dla posiadaczy wodomierza ustala się opłatę za pobór wody w ilości 10 m3. Cena za 1m3 wody wynosi 3,33 zł.
 3. Dla osób nie posiadających wodomierzy opłata wynosi 50 groszy za m2 działki.
 4. Działkowiec który nie przekaże odczytu poboru wody z wodomierza po zakończeniu sezonu 2018 zostanie rozliczony odpowiednio według ryczałtu i jest zobowiązany wnieść taką opłatę do dnia 31.12.2018.

Uchwała nr.8/2018 w sprawie wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych - uchwała została zatwierdzona.
Ustala się opłatę za wywóz odpadów komunalnych za 2018 rok w wysokości 115,79 zł. od działki. Opłatę za wywóz śmieci działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do 30.06.2018.

Uchwała nr. 9/2018 w sprawie preliminarza finansowego na 2018 rok. Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr. 10/2018 w sprawie opłaty za pompę 19,08 na 2018 rok - Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr. 11/2018 w sprawie terminu i sposobu dokonywania opłaty w sezonie 2018 - Uchwała została zatwierdzona.

ZARZĄD R.O.D. “Chemik”

KOMUNIKAT  nr 3 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

1. Zarząd ROD informuje działkowców, iż w dniu 14 kwietnia okresowo mogą wystąpić zaniki energii elektrycznej u odbiorców
2. Wyłączenia energii elektrycznej będą występować w tym dniu od godz. 07:00 rano do godzin wieczornych.

 

KOMUNIKAT  nr 2 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

w sprawie dyżurów, puszczenia wody i zmiany terminu walnego zebrania

1.Dyżury w m-cu kwietniu:

a. 07.04.2018 godz. 11:00 – 13:00
b. w dniu 07.04.2018 o godz. 12:00 puszczenie wody na działki
c. 21.04.2018 godz. 10:00 - 13:00
d. 21.04.2018 godz. 13:30 – 15:30 wyłożenie materiałów na walne zebranie
2. W dniu 28.04.2018 godz. 14:00 Walne zebranie I-wszy termin, a o godz. 14:30 drugi termin walnego zebrania
3. W dniach od 02 - 06 kwietnia będzie dokonany odczyt wody u tych działkowców, którzy byli nie obecni w m-cu
pażdziernik roku 2017 i nie podali stanu wody do końca roku.
Odczyt zostanie wykonany przez osoby wyznaczone przez Zarząd ROD.

ZARZĄD ROD

 

KOMUNIKAT  nr 1 z dnia 06 luty 2018 r.

w sprawie dyżurów, puszczenia wody i walnego zebrania

1. Dyżury w m-cu marcu:

a. 03.03.2018 godz. 11:00 - 13:00
b. 14.03.2018 godz. 15:00 - 17:00
c. 24.03.2018 godz. 11:00 - 13:00

2. Dyżury w m-cu kwietniu

a. 07.04.2018 godz. 11:00 – 13:00
b. w dniu 07.04.2018 o godz.12:00 puszczenie wody na działki
c. 14.04.2018 godz. 10:00 - 13:00
d. 14.04.2018 godz. 13:30 – 15:30 wyłożenie materiałów na walne zebranie

3. W dniu 21.04.2018 r godz. 14:00 Walne zebranie I-wszy termin, a o godz. 14:30 drugi termin walnego zebrania

4. W dniach od 02 - 06 kwietnia będzie dokonany odczyt wody u tych działkowców, którzy byli nie obecni w m-cu pażdziernik roku 2017 i nie podali stanu wody do końca roku , odczyt zostanie wykonany przez osoby wyznaczone przez Zarząd ROD.

ZARZĄD ROD

 

 2018

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2017
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2016

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2015
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2014